Partnerek adatkezelési tájékoztatója

Be the Best

A BE THE BEST SPORTS Kft.

PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2021. 03.01.

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A BE THE BEST SPORTS Kft., mint Adatkezelő, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az általános adatvédelmi rendelet, röviden GDPR) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A BE THE BEST SPORTS Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait a BE THE BEST SPORTS Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai cím:

1084 Budapest, József utca 3. fszt. 6.

Webcím:

https://btbsports.hu/

E-mail cím:

info@btbsports.hu

Telefonszám:

+ 36 70 261 6602

 

Az adatkezelések alapadatai:

1.      Számlázás

Célja:

Számviteli kötelezettség teljesítése

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

Név, Számlázási cím

Időtartama:

A számla kiállítást követő 8 év

Érintettek köre:

Számlakiadással érintett ügyfelek

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

info@szamlazz.hu

Számlázó program működtetése

PRECIZ-CONT Bt.

5600 Békéscsaba, Víztároló u. 5.

Könyvelői tevékenység

Adattovábbítás címzettje(i):

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

+36 (1) 428-5100

nav_kozpont@nav.gov.hu

http://nav.gov.hu

Adóügyi tevékenység

2.      Szerződéses partnerek

Célja:

Szerződéses partnerek adatainak kezelése

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) b) Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

Név, Cím, Telefonszám, e-mail cím

Időtartama:

A szerződés megszűnését követő 8 év

Érintettek köre:

Szerződő partnerek képviselői

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

3.      Szerződés partnerek kapcsolattartóinak nyilvántartása

Célja:

Kapcsolattartás a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

Időtartama:

A szerződés megszűnését követő 8 év

Érintettek köre:

Szerződő partnerek képviselői, és kapcsolattartói

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

4.      Követelések kezelése

Célja:

Az Adatkezelő követelésének kezelése

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) f ) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

Természetes személy neve címe, a követeléskezeléssel összefüggő adatai

Időtartama:

A követeléskezelés befejezését követő 5 év

Érintettek köre:

Követeléskezeléssel érintett személyek

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

5.      Végrehajtás

Célja:

Az Adatkezelő érdekében lefolytatót végrehajtás kezelése

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) f) Az Adatkezelő jogos érdeke

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

Természetes személy neve, címe, a végrehajtáshoz szükséges adatok

Időtartama:

A végrehajtás befejezését követő 10 év

Érintettek köre:

Végrehajtásban érintett személyek

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

6.      Vitás, jogi és peres ügyek

Célja:

Jogi és peres ügyek kezelése

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

Természetes személy neve címe, ügy jellegéhez adódó egyéb azonosító adatai, az ügy állásával, tényeivel, leírásával kapcsolatos adatok.

Időtartama:

Az ügy lezárását követő 5 év

Érintettek köre:

Jogi és peres ügyekben érintett személyek

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

7.      Érintetti kérelmek, panaszok nyilvántartása

Célja:

Nyilvántartás az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszokról, kérelmekről az érintettek való kapcsolattartás

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

Azonosító adat, kapcsolattartói adat

Időtartama:

5 év vagy a jogvita lezárásáig

Érintettek köre:

Érintett, panaszos

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

8.      Értesítés adatvédelmi incidensről

Célja:

Az adatvédelmi incidens megtörténtéről való tájékoztatás, kapcsolattartás

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

Azonosító adat, kapcsolattartói adat

Időtartama:

5 év vagy a jogvita lezárásáig

Érintettek köre:

Érintett személyek

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

Amennyiben nem adja meg a szükséges adatait az adatkezelő nem tudja biztosítani szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségeinek teljesítését.

Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelőnél tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak a meghatározott személyes adatokat kezeli, melyek biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt túlzó.
Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás túlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a túlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-             az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről

-             az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-             az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

-             az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

-             az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett személyes adatai törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Érintett kérelmére Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését:

-        amennyiben az Érintett vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

-        amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

-        az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

-        amennyiben az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefonszám: +36 1 391 1400